Психопомощ

Блог

Когато страховете не могат да ви спрат

Един предприемач бил затънал в дългове и вече не виждал изход от създалата се ситуация.
Той задлъжнял на кредиторите, а и доставчиците всеки ден настоявали за плащане. Клиентите намалявали все повече и повече.
Човекът излязъл в парка, за да избяга от всичко поне за миг, но рояка от мисли в главата му го преследвал. Отпуснал отчаяно глава в ръцете си, мислено търсейки възможности, които могат да го спасят от фалита и срама.
Изведнъж, от нищото, пред него се появил непознат старец.
– Добър ден, струва ми се, че нещо много ви тревожи мистър – започнал той – Искате ли да споделите?
Предприемачът му разказал за проблемите си, липсата на пари и отказите на банките да му дадат поне някакъв кредит за съживяване.
Старецът го изслушал безмълвно, без да го прекъсва и проговорил след това:
– Мисля, че съм в състояние да помогна.
Той попитал бизнесмена за името му и написал набързо чек. Сложил го в ръката на учудения предприемач.
– Вземете този чек. Единственото ми условие е да се срещнем тук точно след една година, за да ми ги върнете обратно.
Мъжът нямал време и дума да каже, тъй като старецът изчезнал бързо в тълпата.
Предприемачът обърнал очи към чека. На хартията, в полето за сумата било акуратно изписано числото “$500 000”, а по-долу името: “Дж. Рокфелер”.
“Мога да се разделя с всичките си проблеми само за един миг!” – помислил си мъжът.
Но вместо да тръгне към банката, за да осребри чека, бизнесменът избрал да го прибере в сейфа си. Дори самата мисъл за съществуването на подобна хартийка му давала сили да търси начин да запази своя бизнес.
Зареден с оптимизъм, той разширил кръгозора си,а с това и възможностите си за доход. Сключил много изгодни сделки, предоговорил старите. Успял да реализира няколко много големи продажби.
За няколко месеца се изправил и започнал пак да печели пари като се отървал и от дълговете си.
Минала едната година и мъжът се върнал в същия парк, на същото това място, където бил срещнал известния си благодетел и спасител, носейки същия този чек в ръка.
Старецът се появил отново в уговореното време. Предприемачът вече се приготвил да му подаде чека и да разказва за своите успехи, когато изведнъж дотичала медицинска сестра и подхванала стария човек.
-Най-накрая успях да те намеря! – извикала тя. – Извинете господине, надявам да не ви е обезпокоил – обърнала се тя към предприемача
– Той често бяга от психиатрията и разказва на хората, че е Рокфелер.
Мъжът стоял втрещен.
През цялата година той въртял бизнес и рискувал, както никога през живота си. Продавал и купувал с цялата си увереност, че на помощ във всеки един миг ще му дойдат 1/2
милион долара.
И изведнъж разбрал, че не парите, реалните или въображаемите, преобърнали изцяло живота му.
А именно неговата нова увереност и вяра му дали сили да постигне всичко това, което има в момента.
Поемете инициативата в свои ръце!
В решителния момент вярата в собствените сили изиграва Главната роля.

Ти какво би направил, ако знаеше че няма как да се провалиш? Какви биха били действията ти ако страховете не те спираха?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Изключително лесно е да получите безплатна консултация!

Обадете се на тел.: 0893326794